เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

คุณอโนชา

 

1. บรรยากาศการเรียนในการเรียนรูปแบบ VDO เป็นอิสระ สามารถเลือกเวลาได้จากผู้เรียน ขณะนั่งเรียนเหมือนกับเรียนตัวต่อตัวทีละ Step เราสามารถเลือกหยุดและสามารถฟังซ้ำ ถ้าฟังไม่ทัน รวมถึงการพูดคุยกับอาจารย์ในการตอบคำถามก็เป็นการผึกการสนทนาเชิงความคิดที่นำไปสู่่การตอบโจทย์ปัญหา และมีบรรยากาศ อบอุ่นระหว่างครูกับนักเรียน

2. คุณภาพการสอน ครูจะแทรกคำศัพท์ และเทคนิคการเลือกใช้คำศัพท์ รวมถึงประโยคที่เหมาะสมเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่สอน เพื่อความสละสลวยในเนื้องาน Writing

3. เนื้อหาการสอน ครู จะเรียงลำดับการสอน และทุกครั้งเมื่อเริ่มบทเรียน จะมีการทบทวนเนื้อหาทุกครั้ง

4. ประโยชน์ที่ได้รับ เนื้องจากนักเรียนได้รับความรู้ทั้งในระดับที่นักเรียนเรียน และระดับสูงกว่า ทำให้นักเรียน สามารถทำข้อสอบทั้งในโรงเรียน และการสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกได้มากขึ้น และสิ่งที่สำคัญ จากประสบการณ์เรียนของลูกระยะเวลา 1 ปี จากที่ลูกเคยไม่ชอบภาษาอังกฤษเลย เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้

นอกจากนั้นการสมัครเรียนทีี่โรงเรียน ทั้งแม่และลูกในเวลาเดียวกัน เป็นการบริหารเวลาให้ได้รับประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าที่สุด

คุณอโนชา ชุมวิริยะสากล (แวน) นิติกร กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ