เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

Corporate Training
หลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร บริษัท และหน่วยงานภาครัฐ

1.หลักสูตรอบรม (Course Title): 
เก่งอังกฤษได้ ไม่ต้องจ่าย (แพง) ฉบับองค์กร

คำบรรยาย (Description): สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมเคล็ด (ไม่) ลับฉบับประหยัดโดยพี่นุ้ย English breakfast

มุ่งเน้น (Areas of Emphasis): 
1. การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษ (inspirational motivation)
2. ทักษะเบื้องต้นด้านไวยากรณ์และการออกเสียง (foundation of English grammar and pronunciation)
3. ปัญหา สำนวน และความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยในภาษาอังกฤษ (common misunderstanding in English)
4. เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (tips and tricks for learning by yourself)

ระยะเวลา (Duration):
3-5 ชั่วโมง

2. หลักสูตรอบรม (Course Title): 
English Writing Workshop การเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ

คำบรรยาย (Description): ฝึกทักษะการเขียนและนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีศิลปะผ่านการฝึกปฏิบัติ โดยมีการวัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียนก่อนเข้ารับการอบรม

มุ่งเน้น (Areas of Emphasis): 
1. ทบทวนพื้นฐานไวยากรณ์และโครงสร้าง (grammar and structure review)
2. การวางโครงสร้างและระดมสมอง (brainstorming practice)
3. การแนะนำและแก้ไขข้อเขียนเป็นรายบุคคล (individual orientation and guidance)
4. การเขียนอย่างมีวาทศิลป์และศิลปะการโน้มน้าว  (rhetorical communication) 

ระยะเวลา (Duration): 10 ชั่วโมง

3. หลักสูตรอบรม (Course Title): 
เทคนิคพิชิตข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

คำบรรยาย (Description): เน้นเทคนิคสำหรับทำข้อสอบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยการใช้เทคนิคกลอนแปด Grammar (เช่นเดียวกับในหนังสือพิชิต Grammar ตัวแม่) กลยุทธ์ในการจำศัพท์ และการเดาข้อสอบ Structure

มุ่งเน้น (Areas of Emphasis): 
1. ข้อสอบส่วนการสนทนาและสำนวน (conversation and idioms)
2. ไวยากรณ์ทั้งในส่วน structure และ error identification (grammar)
3. การจดจำศัพท์ (vocabulary memorization techniques)
4. การอ่านและการใช้คำสันธาน (reading and conjunctions) 

ระยะเวลา (Duration): 2-5 ชั่วโมง

4. หลักสูตรอบรม (Course Title): 
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล

คำบรรยาย (Description): เมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บุคลาการทางการแพทย์จึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและสื่อสารในสายอาชีพ การบรรยายจะเน้นสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ในสถานการณ์จริงผ่านการสอนประกอบวีดีโอตัวอย่าง รวมถึงให้ความรู้พื้นฐานเพื่อผู้อบรมจะนำไปศึกษาต่อยอดได้ด้วยตัวเองต่อไป 

มุ่งเน้น (Areas of Emphasis): 
1.ประโยคพื้นฐานที่บุคลาการทางการแพทย์ใช้สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โดยเริ่มต้นจากการลงทะเบียน การนัดหมาย ไปจนถึงการตรวจและรายงานความก้าวหน้าของผู้ป่วย
2. ไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยในบริบททางสาธารณสุข งานวิชาการและในสำนักงาน
3. การออกเสียง (stress and intonation)

หลักสูตรอบรมอื่นๆ (Other Courses):หลักสูตรสำหรับองค์กร ผู้บริหารระดับกลาง
การจัดการความรู้ (knowledge management) และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organizations)

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ


ประวัติพี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง 
อาชีพปัจจุบัน
-อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English นนทบุรี (ปากซอยเรวดี 45 และเลี่ยงเมืองนนท์)
-พิธีกรรายการ English Breakfast ช่วง Just Ask ช่อง Thai PBS
-พิธีกรรายการธรรมะอารมณ์ดี ช่อง WBTV วัดยานนาวา
-ผู้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษกับนุ้ยอิงลิช FM.96.75 และ 104.25 Mhz
(สถานีวิทยุวัดปัญญานันทาราม) 
-ผู้เขียนคอลัมน์ Teacher’s Corner นิตยสาร I Get English
-ผู้เขียนคอลัมน์ Just Ask @ Thai Oil  นิตยสารอัคนีบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา 
– สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขา Development Management (การบริหารการพัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ชื่อวิทยานิพนธ์: An Empirical Analysis of Leadership, Job Satisfaction and Organizational Commitment: a Study of Community Hospitals in Central Thailand 
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
-ได้รับทุน Hungarian Scholarship ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศฮังการี
-อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (3 ปีครึ่ง) 
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะจบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.94
– สอบได้อันดับที่ 2 ของประเทศในการแข่งขันพรี ม.ต้น จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวขณะศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

ผลงานหนังสือ 
– ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ Just Ask พี่นุ้ย!  สนพ. ซีเอ็ดส์
– เคล็ดวิชาคว้าทุน สนพ. สถาพร
-ศัพท์ 1 ล้านผ่าน 1 คลิก สนพ. ฟีลกู้ด
-บรรณาธิการภาษาอังกฤษหนังสือชุดภารกิจฮาล่าข้ามโลก สนพ. The Book Wave

ประสบการณ์และกิจกรรม
-วิทยากรในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
-ล่ามในการจัดประชุมระหว่างประเทศ
-ผู้เขียนบทความ “เขาพระวิหารผ่านมุมมองระหว่างประเทศ”,“เขาพระวิหาร ผ่านมุมมองกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีการระงับข้อพิพาท”และ“ความสงบไม่ใช่สิ่งดีเสมอไป”  ในหนังสือพิมพ์
มติชนฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2551, 5 สิงหาคม 2551 และ 25 พฤษภาคม 2553
-ข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์ผลสูงรุ่นที่ 3 (HiPPs) ขณะรับราชการที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
-ล่ามอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในงานเยี่ยมคารวะ ขณะรับราชการที่สำนัก
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
-นักศึกษาฝึกงานในโครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่น 44 (SIP 44) และนักลงทุนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 (NIP 3)
-ผู้เข้าอบรมโครงการ Singing Voice Project# 5 โดย GMM Grammy
-หัวหน้าแผนกต่างประเทศ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-หัวหน้าฝ่ายข้อมูล ติดตาม ประเมินผล ในงานจุฬาวิชาการ ส่วนงานศาลาพระเกี้ย