รู้จัก ดร. สมิตา หมวดทอง พี่นุ้ย English Breakfast

มา Take a Grammar Tea Break สรุปหลักไวยากรณ์ที่สำคัญก่อนสอบไปกับพี่นุ้ย English Breakfast นะคะ

โพยสรุปไวยากรณ์ก่อนสอบ  by พี่นุ้ย English 

Tea Break 1.Tense ต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาเพื่อเลือก tense ให้เหมาะสม ตัวอย่าง คีย์เวิร์ดบอกเวลาที่มักออกข้อสอบ

 1. from time to time, now and then, once in a while=sometimes ใช้กับ present tense (v.1)
 2. the other day = a few days ago ใช้กับ past tense (v.2)
 3. so far = up till now = จนถึงบัดนี้ ใช้กับ present perfect (has, have +v.3 พูดถึงอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทำต่อไปถึงอนาคต)
 4. recently=lately=เมื่อเร็วๆนี้ ใช้กับ present perfect
 5. yet=ยัง ใช้กับ present perfect ในประโยคคำถาม ปฏิเสธ
  ระวัง yet ยังแปลว่า แต่(but) ได้อีกด้วย ในความหมายนี้ใช้ได้ไม่จำกัด tense
 6. since, for ใช้กับ present perfect  since+จุดเริ่มของเวลา for+ช่วงเวลา
 7. past perfect (had+v.3) มักใช้คู่กับ past tense เชื่อมด้วยคำว่า before, after
  Ex. She had finished her work before the telephone rang. past perfect เกิดก่อน past tense
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.youtube.com/nuienglish


Tea Break 2. Passive Voice = v. to be+v.3  ประโยคถูกกระทำ เอากรรมวางหน้า ข้อสังเกตประโยค passive

 1. ถ้าอ่านความหมายไม่รู้เรื่อง ประโยคที่สิ่งของ สิ่งไม่มีชีวิตเป็นประธานมักจะเป็น passive voice (แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์)
  Ex. The ring is given to her.
 2. ประโยค passive จะไม่มีกรรมอยู่ด้านหลังอีกแล้วเพราะกรรมถูกผลักไปเป็นประธาน ด้านหลังจะเป็นส่วนขยาย
  Ex. The boy is taken to the hospital.

ตัวอย่าง Texas _____ independence from Mexico in 1836.
a. declared        b. was not declared        c. which declares        d. which was not declared 

วิธีการทำ ตัดตัวเลือก c., d. เพราะประโยคยังไม่มีกริยาแท้ (which เป็นแค่ส่วนขยาย)
ประโยคยังมีกรรมอยู่ด้านหลัง คือ independence จึงเลือก a. เป็น active voice

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

Tea Break 3. adj., adv. adj. ขยายนามวางหน้านาม หรืออยู่หลัง v. to be

adv. ลงท้ายด้วย –ly ขยาย v. หรือ adj. วางอยู่หน้า ป.ย. หลัง ป.ย. หรือหน้า v. แท้หลัง v. ช่วยก็ได้ 
ระวัง –ly บางตัวเป็น adj. เช่น  friendly (ที่เป็นมิตร),lively (ร่าเริง), lovely (น่ารัก), lonely (เหงา), costly (ราคาแพง), likely (มีแนวโน้ม), weekly (รายสัปดาห์)

 1. hard, hardly เป็น adv. ได้ทั้งคู่ แต่ hard แปลว่าอย่างยาก hardly แปลว่า แทบจะไม่ (seldom)
 2. fast (เร็ว) เป็นได้ทั้ง adj. และ adv. ไม่ใช้ fastly (fast ยังเป็น v. ได้อีกแปลว่า อดอาหาร)
 3. v. ที่แสดงสภาพ ประสาทสัมผัส ต้องบอกด้วย adj. เช่น The food smells bad. The food tastes delicious. She looks angry. (v. เหล่านี้ทำหน้าที่เหมือน v. to be บอกสภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  www.youtube.com/nuienglish)
  แต่ แต่ แต่… smell, taste, look สามารถเป็นกริยาปกติได้เช่นกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นให้ขยายด้วย adv. เช่น She tastes it quickly. แปลว่าชิม  She looks at me angrily มองฉันอย่างโกรธ  ตรงนี้เป็นกริยาปกติ ไม่ใช่บอกสภาพ

Tea Break 4. another, other, others, each other, one another (อื่น)/ few, little/ each, every, all
another+นามเอกพจน์         other+นามพหูพจน์         others อื่นๆอีกหลายไม่ต้องมีคำนามมาต่อด้านหลังอีกแล้ว
each other = ซึ่งกันและกัน ใช้กับมีคน ของ 2 สิ่ง        one another = ซึ่งกันและกัน ใช้กับมีคน ของมากกว่า 2 สิ่ง
ดูรายละเอียดของเซทนี้ที่ www.youtube.com/nuienglish few+นามนับได้ a few ดูเยอะกว่า และเป็นแง่บวกต่อผู้พูด ส่วน few ออกทางลบ
little+นามนับไมได้ a little ดูเยอะกว่า และเป็นแง่บวกต่อผู้พูด ส่วน little ออกทางลบ each, every บวกนามเอกพจน์ / all+นามพหูพจน์

Tea Break 5. If clause ข้อสอบมักออกการเติมกริยาของประโยคหน้า if หลัง if ให้สอดคล้องกัน
จำเพลงนี้ให้ได้ใช้ทำนอง Happy Birthday
If you leave me, I will cry. สมมติไปในอนาคต
If you left me, I would die. สมมติตรงข้ามกับปัจจุบัน
If you had left, my sweetheart, I would have cried and died.  สมมติตรงข้ามกับอดีต
ระวัง unless แปลว่า ถ้าไม่ โครงสร้างเหมือน if แต่ความหมายเป็นปฏิเสธ
ดูรายละเอียด if ได้ที่ www.youtube.com/nuienglish

Tea Break 6. have something done  โครงสร้างให้คนอื่นทำให้
have something done
have someone do something
get someone to do something
ดูรายละเอียดเซทนี้ได้ที่ www.youtube.con/nuienglish

Tea Break 7. relative clause ประโยคย่อยขยายประโยคหลัก หลักการทำ ให้ดูสปีชีส์ของนามที่จะขยายให้ดีว่าเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่

 1. who ใช้กับคน (เป็นประธานของประโยคย่อย) I saw a girl who was crying.
 2. whom ใช้กับคน (เป็นกรรมของประโยคย่อย) I saw a girl whom a man really loved.
 3. whose ใช้กับคน แสดงความเป็นเจ้าของ มักจะอยู่ระหว่างคนกับสิ่งของ I see a girl whose hair is long.
 4. which, that ใช้กับสัตว์ สิ่งของ
 5. where ใช้กับสถานที่
 6. ลดรูป ตัด relative pronoun ออกได้
 7. นามทำเองลดเป็น -ing  I saw a girl beating a cat.
 8. นามถูกทำลดเป็น v.3 I saw a cat beaten by the girl.
 9. พวก which is, are ตัดทิ้งได้เลย I found a class (which was) appropriate to your level.
เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

Tea Break 8.  v.3, v.ing ลอยๆ นำมาขยายนามเป็น adj.

an attacking team-ทีมที่ฝ่ายรุก                        an attacked team-ทีมที่ถูกบุก
a correcting pen-ปากกาที่ทำหน้าที่แก้คำผิด        a corrected answer-คำตอบที่ถูกแก้ไขให้ถูกต้อง
ดูรายละเอียดที่ www.youtube.com/nuienglish ตอน missed call

Tea Break 9. subject-verb agreement

-หาประธานหลักให้เจอ เพราะประธานหลักจะเป็นตัวกำหนด v. Ex. The girls who sit next to the man in this room are pretty. ประธานหลักคือ the girls ด้านหลังเป็นแค่ส่วนขยาย
-โครงสร้าง one of the +adj. ขั้นสุด +นามพหูพจน์+เวิร์บเอกพจน์  Ex. One of the most beautiful girls is Paula.

Tea Break 10. v. of feeling  กริยาแสดงความรู้สึก

เช่น interest, excite, bore, surprise, amaze, disappoint, annoy, confuse, frighten, satisfy
จำ! คน –ed  ของ –ing ของแล้วคนไม่ –ing ไม่ –ed
She is interested. คนมัก รู้สึก จึงลงด้วย –ed
The book is interesting. ของมัก น่า (สนใจ) จึงลงด้วย –ing
The book interests me. หนังสือทำให้ฉันสนใจ ดูรายละเอียด v. of feeling ได้ที่ www.youtube.com/nuienglish

Tea Break 11. คำคู่ จำคู่ของมันให้ได้

 1. so+ adj., adv. + that มากจนกระทั่ง
 2. such + n. + that มากจนกระทั่ง
 3. too…to มากเกินกว่าที่จะ
 4. both…and ทั้งคู่
 5. neither…nor ไม่ทั้งสอง
 6. either…or เลือก 1 อย่าง
 7. not only…but (also) ไม่เพียงแต่อันนี้ แต่ยังมีอันนั้นด้วย
 8. in order to, so as to เพื่อที่จะ

Tea Break 12. noun clause  หลักการทำคือให้กลับประโยคเป็นบอกเล่า

I want to know what your name is. (ไม่ใช่ What is your name?) ที่ขีดเส้นใต้ไม่ได้มีเจตนาจะถาม ประโยคนี้เป็นบอกเล่า
Could you tell me what time it is? (ไม่ใช่ What time is it?) ที่ขีดเส้นใต้ไม่ได้มีเจตนาจะถาม เพราะที่จะถามคือ Could you tell me…
I want to know whether/ if you are a man. ถ้าเป็น  yes-no เราใช้ whether, if
ดูเพิ่มเติมที่ www.youtube.com/nuienglish ตอน noun clause และ who you are

Tea Break 13. v.ช่วย (can, could, shall, should, may, might, will, would, must) และ to + v. 1 เสมอ

แต่ to ต่อไปนี้ บวก  v.ing คือ look forward to (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย)  be accustomed to (คุ้นเคย) get, is, am, are used to (เคยชิน) แต่ถ้าเป็น used to เฉยๆไม่มีอะไรข้างหน้า แปลว่า เคย บวกด้วย v.1 ตามปกติ

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ Nui-English

credit ภาพจากหนังสือ just ask พี่นุ้ย ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ

Tea Break 14. Question tag ด้านหน้าบอกเล่า ด้านหลังปฏิเสธ   ด้านหน้าปฏิเสธ ด้านหลังบอกเล่า  

Ex. She works, doesn’t she?
Tag  แปลกๆ  I am a student, aren’t I?   Stand up, will you?
ประโยคคำสั่ง ขอร้องใช้ will you   Let’s dance, shall we? 
ระวัง Let’s go, shall we? แต่ Let me go, will you? เพราะเจตนาคือขอร้อง 

อย่าลืมทบทวนเรื่อง  conjunction ไปด้วยจะช่วยในการอ่าน reading ได้มาก ขอให้โชคดีในการสอบ I keep my fingers crossed for you.

พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
nuienglish@hotmail.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องอื่นๆ