คำถาม: สามปี year ต้องเติม -s หรือไม่

ตอบ ต้องไปดูรูปประโยคอีกทีนะจ๊ะ

He is three years old.

He is a three-year-old boy.

ดูประโยคที่สองจะเห็นว่า year ไม่เติม –s เมื่อนำมาขยายหน้านาม และจะมี hyphen หรือขีดระหว่างคำด้วย ดูตัวอย่างกัน

a three-hour flight    เที่ยวบินนาน 3 ชม.  three-hour วางอยู่หน้านามคือ flight เที่ยวบิน hour จึงไม่เติม –s และมีขีด hyphen ระหว่าง twelve กับ hour ด้วย

a three-page document เอกสาร 3 หน้า three-page วางอยู่หน้านามคือ document เอกสาร page จึงไม่เติม –s และมีขีด hyphen ระหว่าง five กับ page ด้วย

a three-day trip การไปเที่ยวนาน 3 วัน และ day ก็ไม่เติม –s เช่นกัน

กรณีเป็นที่มีหลายคน หลายสิ่ง เราจะเปลี่ยนรูปพหูพจน์ที่นามหลัก เช่น many three-year-old boys เด็กผู้ชายอายุ 3 ขวบมากมายหลายคน เอา –s เติมที่ boy ส่วน year เป็นแค่ส่วนขยายไม่ต้องเติม –s

three-hour flights เที่ยวบินนาน 3 ชม. หลายเที่ยวบิน  เติม –s ที่ flight เท่านั้น

สังเกตว่าเวลาที่เราบอกว่ามีหลายคน หลายสิ่ง- เราจะโฟกัสไปที่นามหลัก เช่น a girl group นักร้องวงผู้หญิง  มีหลายวงให้เติม –s ที่ groups อย่าเติม –s ที่ girl เพราะเป็นส่วนขยาย แม้จะมีเห็นมีผู้หญิงหลายคนก็ตาม

a boy band ก็เช่นกัน มีหลายวง จะเป็น boy bands เติม –s ที่ band

a tour guide มีมัคคุเทศก์หลายคน เติม –s ที่ guide ได้เป็น tour guides

ดังนั้น สรุปว่า ถ้า year  วางอยู่ในขยายหน้านาม แม้จะหลายปี ก็ไม่ต้องเติม s นะคะ แถมให้นิดนึงว่านอกจากจะวางในตำแหน่งหน้าคำนามแล้ว เรายังสามารถใช้ ’s เช่น

A three-year experience = three years’ experience

น้องๆมองว่า apostrophe s ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของ แต่ก็สามารถมาใช้พูดถึงระยะเวลา ระยะทางได้เช่นกัน และพอเป็นสามปี เราก็เติม -s ที่ years ตามปกติ จากนั้นก็ใส่ apostrophe ด้วยความที่มันมี s อยู่แล้ว

ก็เลยไม่ต้องเติม s หลัง apostrophe อีกนะคะ