คำถาม: สืบเนื่องจากคำถามข้อที่แล้ว put out ที่แปลว่าดับไฟ แล้วมี put อะไรอีกนะที่ออกข้อสอบบ่อย

ตอบ  put off

put on

put up with

put off แปลว่า เลื่อน นะคะ เช่น The meeting was put off. จะแปลว่า การประชุมถูกเลื่อน ตรงนี้พี่นุ้ยให้ข้อสังเกตก่อนเลยว่า put off จะแปลว่า เลื่อน ในขณะที่ put out คือดับไฟ นะคะ และตัวที่ชอบออกในกลุ่มนี้อีกตัวคือ call off ค่ะ

ถ้าเป็น call off คือ เลิกเลย

เราจึงมีสูตรการจำดังนี้ คือ

put off = postpone = เลื่อน (post แปลว่า หลัง ส่วน pre จะแปลว่า ก่อน)

call off = cancel = เลิก

เอากราฟฟิกวงตัว p กับ c นะคะ

พีคู่พี ซีคู่ซี

put on แปลว่า ใส่เสื้อผ้า เหมือนกับ wear เช่น put on the shirt หรือจะใช้ว่า put on make-up ก็ได้ และถ้าจะบอกว่าถอดเสื้อผ้า ห้ามใช้ put out นะคะ เพราะ put out แปลว่า ดับไฟ สำหรับถอดเสื้อ ถอดรองเท้า เราใช้ take off ค่ะ

และสุดท้าย put up with จะแปลว่า อดทน I can’t put up with you. ฉันทนเธอไม่ไหวแล้วนะ  สำหรับ synonym หรือคำเหมือนของ put up with มีเด่นๆ สองตัว คือ bear นอกจากจะแปลว่า หมี แล้ว ยังแปลว่า ให้กำเนิด และอดทน ได้ด้วย อีกคำคือ stand นอกจากแปลว่ายืน ยังแปลว่า อดทน ได้ด้วยค่ะ

แถมให้อีกตัวคือ put down ตัวนี้แปลว่าวิจารณ์ให้อับอายต่อหน้าสาธารณชนก็ได้นะคะ เช่น She is trying to put me down. ทำให้ฉันดูแย่ ดูโง่  แต่ที่ออกข้อสอบบ่อยๆจะเป็นความหมายว่า เขียนหรือลงชื่อ ค่ะ เช่น Could you put my name down, please? ช่วยลงชื่อให้หน่อยได้ไหม